Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 juni 2018

D66: Hulpbehoevende kinderen verdienen aandacht

“We houden als fractieleden onze antennes op en kijken en luisteren naar wat er in de samenleving gebeurt, want het is belangrijk dat wat wij in de gemeenteraad bespreken aangesloten blijft op wat mensen in het dagelijks leven meemaken” aldus fractievoorzitter Van Asperdt. In het licht daarvan heeft D66 eerder al schriftelijke vragen aan het college gesteld, nadat bleek dat Wijk bij Duurstede wordt gekort op de bijdrage van het rijk om onderwijsachterstanden tegen te gaan. “Dit kan direct impact gaan hebben op de kansen van kinderen die hier opgroeien, en dat is bij uitstek een onderwerp dat mij als D66’er aan het hart gaat” legt de fractievoorzitter uit.

Naar aanleiding van de antwoorden van het college gaat de fractie nu kijken of er in de Kadernota voor 2019 al ruimte gemaakt  kan worden om de korting van het rijk in Wijk bij Duurstede op te vangen. Op die manier worden er op tijd maatregelen genomen en hoeven kinderen die in onze gemeente opgroeien geen kansen mis te lopen.

Preventie in de jeugdzorg
Daarnaast wil D66 bij de transformatie in het sociale domein graag dat de beste mensen en extra middelen (geld) worden ingezet om deze genoeg aandacht te kunnen geven. We willen voorkomen dat alle middelen en energie worden gestopt in het in stand houden van het bestaande. In de jeugdzorg wil D66 dat er meer geïnvesteerd gaat worden in preventie, zodat problemen op tijd gesignaleerd worden en binnen de gemeente kunnen worden aangepakt. Wij verwachten daarmee op den duur kosten te kunnen besparen in de jeugdzorg en tegelijkertijd iedereen op tijd op de juiste plek te krijgen.

Ongelijke kansen voor kinderen
D66 is geschrokken van de manier waarop de gemeente Klijnsmagelden besteedt.
Dit geld is speciaal apart gezet om ondersteuning te bieden aan kinderen die opgroeien in armoede.
Denk hierbij aan het Cultuurfonds en het Sportfonds die als doel hebben om ervoor te zorgen dat alle kinderen toegang hebben tot culturele en sportieve activiteiten.
Van de 58.000 euro die jaarlijks beschikbaar is voor kinderen die opgroeien in armoede werd er vorig jaar 5.000 euro gebruikt. De wethouder geeft aan dat de gemeente er grote moeite mee heeft om de doelgroep te bereiken.Dit moet anders wat D66 betreft en zal er dan ook op terugkomen tijdens de raadsvergadering van 10 juli a.s.

Zie ook het NOS artikel hierover: Geld voor arme kinderen  verdwijnt in schuldenberg gemeenten

Gelijke kansen voor iedereen en goed onderwijs zijn belangrijke speerpunten voor D66 en daar zullen wij de komende periode dan ook mee aan de slag gaan.

Start-up centrum en ondergronds parkeren
D66 heeft van wethouder de Joustra de toezegging gekregen dat het Start-Up Centrum een plek zal krijgen in de Economische Agenda die in het najaar door de gemeenteraad besproken zou worden. Toenmalig D66-raadslid Aart van Veen diende in november 2016 een motie in die het college opriep een Regionaal Start-Up Centrum te realiseren.
Deze motie werd unaniem aangenomen, maar het toenmalige college heeft er geen werk van gemaakt.

Zo’n Start-Up Centrum moet het voor beginnend ondernemers makkelijker maken om hun plannen te realiseren en uit te groeien tot echte bedrijven. D66 is blij dat het nieuwe college nu heeft beloofd met de uitvoering van de motie aan de slag te gaan.

Tot grote spijt van D66 gaf wethouder Joustra ook aan dat dit college geen heil ziet in ondergronds parkeren. Nadat D66 dit eerder in haar verkiezingsprogramma had opgenomen, met als doel de parkeerproblematiek in Wijk bij Duurstede tegen te gaan, ging het vorige college op onderzoek uit.
We wachten af met welke oplossingen dit college komt om de parkeerproblematiek tegen te gaan.

Cameratoezicht
Tot slot is D66 kritisch op het voornemen van het nieuwe college om voor 25.000 euro per jaar het cameratoezicht in de gemeente fors uit te breiden. Er worden vraagtekens gezet bij de noodzaak hiervan en ook zijn er zorgen over de privacy van onze inwoners. Als de camera’s er komen zullen er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over de privacywaarborging en moet de effectiviteit worden geëvalueerd.