Steun ons en help Nederland vooruit

Visie op onderwijs

D66 ziet onderwijs als de motor van welvaart, bedrijvigheid en economische en persoonlijke groei. Iedereen heeft recht op kwalitatief hoogstaand onderwijs op maat, zodat de jongeren van nu goed voorbereid zijn op de wensen en eisen van de arbeidsmarkt.

De komende jaren vindt een grote omslag plaats in het onderwijs: van klassikaal naar individueel. De kwaliteiten van het kind komen centraal te staan. D66 juicht deze ontwikkeling toe, want we zijn zuinig op elk talent.

Individueel gericht onderwijs betekent een omslag in onderwijsmethoden, vraagt andere competenties van leraren, andere inzet van ICT, andere begeleiding en stelt bovendien andere eisen aan schoolgebouwen. Schoolgebouwen zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente, en D66 wil hiervoor dan ook extra geld uittrekken. Zo investeren we in mensen.

Multifunctionele schoolgebouwen zijn een aanwinst voor de wijk. Het Revius Lyceum is een goed voorbeeld van het beschikbaar stellen van ruimte voor evenementen en bijeenkomsten.

D66 mist zowel in de huisvesting van het basisonderwijs als bij de (realisering van) brede scholen een ontwikkelingsplan, waarin staat wat de functies en doelen zijn achter besluiten die worden gemaakt. De gemeente moet kritisch kijken naar de coördinatie van brede scholen, waarbinnen vaak verschillende organisaties met verschillende arbeidsvoorwaarden en -contracten wordt gewerkt. Indien nodig moet de gemeente een externe coördinator aanbieden die ervoor zorgt dat de organisatie met en tussen de verschillende organisaties goed verloopt.

Er moet ook meer toezicht komen op jeugd die in de problemen komt. Spijbelaars, vroege schoolverlaters en jongeren met leer-, sociaal en psychologische problemen moeten tijdig de zorg krijgen die zij nodig hebben. D66 is voorstander van een toekomstcoach die een kind met problemen begeleidt en in samenwerking met het wijkteam, zorgverleners, de school, sportvereniging en gemeente handelt in het belang van het kind.

Het is belangrijk dat het onderwijs met de tijd meegaat. Taal, rekenen en kennis blijven van belang, maar we zien dat digitale vaardigheden, sociale vaardigheden en ook zelfredzaamheid aan belang winnen in het leven. D66 wil dat alle leerlingen op school werken aan deze vaardigheden, bijvoorbeeld door maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs.

Onderwijs gaat niet alleen over het bijbrengen van arbeidsmarktvaardigheden. Er wordt ook gewerkt sociaal-emotionele ontwikkeling, aan bewustwording van burgerschap, hoe het politiek bestel functioneert en wat rechten en verantwoordelijkheden van individuen zijn. Maar ook van de privacy- en veiligheidsrisico’s van de digitale samenleving. En er wordt geïnvesteerd in culturele en seksuele vorming, waaronder seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018